Anunț nr. 15457/05.07.2021, PROCES VERBAL-SELECȚIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional debutant – funcție publica de execuție în cadrul Compartimentului Urbanism

Concurs

COMISIA DE CONCURS
NR.15457/05.07.2021

PROCES VERBAL-SELECȚIE DOSARE
Încheiat azi 05.07.2021

Comisia de concurs constituită în baza dispoziției Primarului Orașului Costești nr.178/07.06.2021, formată din:
Președinte: -Stancu Daniel Sorin- viceprimar UAT Orașul Costești
Membrii: -Chiriță Iuliana – secretar general al UAT Orașul Costești;
– Geangavelea Marinela – membru- sef birou registru agricol-cadastru-relații cu publicul;
Secretar comisie: Necula Gabriela-inspector în cadrul Compartimentului resurse umane,
s-a întrunit azi 05.07.2021, orele 10:00 în vederea selectării candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional debutant – funcție publica de execuție în cadrul Compartimentului Urbanism.
Concursul este organizat în temeiul prevederilor HG nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici , modificata prin HG nr. 1173/2008;
Concursul a fost publicat, pe site-ul ANFP la data de 19.05.2021
Probe de concurs:
1. Selecția dosarelor de înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
Condiții de desfășurare a concursului
1. Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs-28.06.2021
2. Data probei scrise -07.07.2021, ora 10:00
3. Data probei interviu -13.07.2021
4. Ora si locul desfășurării probelor – Primăria orașului Costești, proba scrisa ora 10:00.
Condițiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licență, absolvite cu diploma sau echivalenta în unul din domeniile :arhitectură, urbanism, construcții;
În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs s-a constatat că nu s-a depus nici un dosar.
Față de cele mai sus menționate s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

Comisia de concurs:

Președinte: -Stancu Daniel Sorin- viceprimar UAT Orașul Costești
Membrii: – Chiriță Iuliana – secretar general al UAT Orașul Costești;
– Geangavelea Marinela – membru- șef birou registru agricol-cadastru-relații cu publicul;
Secretar comisie: Necula Gabriela-inspector în cadrul Compartimentului resurse umane,