Primar

Primar,
BAICEA M. ION

Primar ing. Ion BAICEA

PROGRAM AUDIENȚE – Miercuri: 09:00 – 12:00

Curiculum vitae Declarație de interese 2023 Declarație de avere 2023
ARHIVĂ  Declarații de interese  Declarații de avere

Atribuțiile principale ale primarului:

 • asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului;
 • dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor și ale celorlalți conducători ai autorităților administrative centrale, precum și a hotărârilor consiliului județean;
 • asigura aducerea la îndeplinirea a hotărârilor consiliului local;
 • poate propune consiliului local consultarea populației prin referendum, cu privire la probleme locale de interes deosebit;
 • prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este nevoie, informări privind starea economica și socială a orașului, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administratei publice locale;
 • întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
 • exercita funcția de ordonator principal de credite;
 • verifică încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local și comunica de îndată consiliului local cele constatate;
 • ia măsuri pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamitaților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor împreună cu organele specializate ale statului ;
 • asigura ordinea publică și liniștea locuitorilor, prin intermediul poliției, jandarmeriei, pompierilor și unităților de protecție civilă;
 • ia măsuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentațiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea și liniștea publică;
 • controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 • ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localității și îl supune spre aprobare consiliului local;
 • asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
 • conduce serviciile publice locale;
 • asigură funcționarea serviciilor de stare civilă și de autoritate tutelară;
 • îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă;
 • emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege;
 • propune consiliului local spre aprobare organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate;
 • numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate, cu excepția secretarului;
 • răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului;
 • ia măsuri pentru controlul depozitarii deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru igienizarea malurilor cursurilor de apă din raza orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
 • Primarul deleagă viceprimarului său, prin dispoziție emisă în cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atribuțiile de mai sus.
Print Friendly, PDF & Email