Primar

Primar, ing. Ion Baicea

Primar ing. Ion BAICEA

PROGRAM AUDIENȚE – Miercuri: 09.00 – 12.00

Curiculum vitae Declarație de interese 2019 Declarație de avere 2019
ARHIVĂ  Declarații de interese  Declarații de avere

 

Atribuțiile principale ale primarului:

 • asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului;
 • dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administrative centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
 • asigura aducerea la indeplinirea a hotararilor consiliului local;
 • poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la probleme locale de interes deosebit;
 • prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este nevoie, informari privind starea economica si sociala a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • verifica incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
 • ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor impreuna cu organele specializate ale statului ;
 • asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila;
 • ia masuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
 • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 • ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local;
 • asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
 • conduce serviciile publice locale;
 • asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara;
 • indeplineste functia de ofiter de stare civila;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
 • propune consiliului local spre aprobare organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
 • numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate, cu exceptia secretarului;
 • raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului;
 • ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru igienizarea malurilor cursurilor de apa din raza orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
 • Primarul deleagă viceprimarului său, prin dispoziție emisă în cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atribuțiile de mai sus.