Direcția Asistență Socială

Certificat de acreditare în oferirea de servicii sociale – vizualizare în format pdf 

ISTORIC DAS COSTEȘTI

      Direcția de asistență socială s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/25.09.2018,   

       Este structură specializată în acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fără personalitate juridică, înfiinţată ca Direcţie în compartimentul funcţional din aparatul de specialitate al Primarului, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

     Direcţia de Asistenţă Socială Costeşti îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare, care va fi adaptat la nevoie conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, actualizată şi HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, respectiv a Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată.

      Obiectul de activitate îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, acţiuni, activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

     Personalul Direcţiei de Asistenţă Socială Costeşti este alcătuit din funcţionari publici numiţi în funcţii publice prin dispoziţia Primarului şi din personal angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii.

     Extras din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției de asistență socială Costești, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr.51 din 25.09.2018

 

Direcția de Asistență Socială Costești eliberează:

  • ALOCAȚIILE DE STAT PENTRU COPII
Print Friendly, PDF & Email