Anunț nr. 22247 – concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de asistent social debutant, în cadrul Direcției de asistență socială – Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului

Anunțuri Concurs

Nr. 22247/12.10.2021

ANUNȚ
UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă de asistent social debutant, în cadrul Direcției de asistență socială – Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului în data de 03.11.2021 proba scrisă;

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiiții (generale) si conditii specifice:
a)sa aiba cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) sa cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) sa aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) sa aiba capacitate deplină de exerciţiu;
e) sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) sa îndeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în specializarea asistentă socială;
– document care să ateste că este înregistrat în Registrul National al Asistentilor Sociali din România;
– posesor permis conducere categoria B
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
Examenul consta în doua etape :
– Proba scrisa în data de 03.11.2021, ora 10:00;
– Proba interviu în data de 08.11.2021, ora 10:00.
Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 25.10.2021 iar selectia dosarelor va fi în data de 28.10.2021.
Dosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat casatorie ( daca este cazul);
i) document care să ateste că este înregistrat în Registrul National al Asistentilor Sociali din România;
j) posesor permis conducere categoria B.
Actele prevazute la lit. b)-h) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Bibliografia si tematica în vederea ocupării postului contractual vacant de asistent social debutant din cadrul Direcției de asistență socială –Compartiment autoritate tutelară și protecția copilului este după cum urmează ;
1. Partea VI din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.202 din 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi-republicată; integral
3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare-republicată; integral
4. Constituția României-republicată; integral
5. Legea 292/2011 asistenţei sociale; integral
6. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului-republicată; integral
7. Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social; integral
8. Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice-republicată; integral
9. Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice-republicată. integral
Informatii suplimentare se pot obține la sediul instituției, la Compartimentul Resurse umane sau la nr. de telefon 0248672320.

PRIMAR,
Ing. BAICEA ION

ÎNTOCMIT
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Insp. Necula Gabriela