Anunț nr. 18936 – concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului resurse umane

Anunțuri Concurs

Nr. 18936/27.08.2021

ANUNȚ

Primăria orașului Costești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de:
-inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului resurse umane, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Condiții de participare la concurs:
Conditii generale:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;
Condiții specifice:
-Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul stiintelor administrative.
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;
Condiții de desfășurare a concursului :
Locul organizării concursului – la sediul Primăriei Orașului Costești, Victoriei, nr.49, după cum urmează:
*Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului resurse umane proba scrisă este în data de 27.09.2021 ora 10:00 – proba scrisă;
– interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise(30.09.2021).
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 27.08.2021-15.09.2021 la sediul Primăriei orașului Costești, județul Argeș, la secretarul comisiei de concurs si vor contine următoarele documente:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g)cazierul judiciar;
h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Bibliografia:
1. CONSTITUTIA ROMANIEI, republicata;
2. ORDONANTA DE URGENTA nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizata:
– Partea III Administratia Publică Locală;
– Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice;
– Partea VII Raspunderea administrativă
3. ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (*republicata*) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare**), actualizata;
4. LEGE nr.202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati*), republicata;
5. Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
7. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
8. OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sănătate;
9. HG nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica , din regiile autonome cu specific deosebit si di unitătile bugetare;
10. Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființare, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea altor acte normative.

TEMATICA:
1. CONSTITUTIA ROMANIEI, republicata- în integralitate;
2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, actualizată:
– Partea III Administrația Publică Locală;
– Partea VI Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică si evidenta personalului platit din fonduri publice;
– Partea VII Raspunderea administrativă
3. ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (*republicata*) privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare**), actualizata – în integralitate;
4. LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si bărbații*), republicata-în integralitate;
5. Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare – în integralitate;
6. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice –în integralitate;
7. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice –în integralitate;
8. OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sănătate -în integralitate;
9. HG nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica , din regiile autonome cu specific deosebit si di unitătile bugetare – în integralitate;
10. Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființare, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea altor acte normative -în integralitate;
Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însotite de documente originale si se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Condițiile de participare si condițiile specifice la concursul de recrutare, bibliografia si atributiile prevăzute în fișa postului se afișeaza la sediul Uat Orașul Costești , Judetul Arges si pe pagina de internet www.primariacostestiag.ro.
Persoana de contact este din cadrul Compartimentului resurse umane –Necula Gabriela-inspector, grad profesional superior, tel 248672320 si fax 0248672320, adresa email primaria@primariacostestiag.ro

PRIMAR,
Ing.Baicea Ion

Întocmit,
Compartiment resurse umane
Insp. Necula Gabriela