Anunț nr. 16107 – privind ocuparea pe perioada nedeterminată a doua funcții contractuale de execuție, vacante de muncitori necalificați , treapta I  în cadrul Serviciului întreținere domeniul public  în data de 10.08.2021 probă practică;  

Concurs

Nr. 16107/15.07.2021

 

ANUNȚ

UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a doua funcții contractuale de execuție, vacante de muncitori necalificați , treapta I  în cadrul Serviciului întreținere domeniul public  în data de 10.08.2021 probă practică;

 

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiiții (generale) si conditii specifice:

 1. a) sa aiba cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) sa cunoasca limba română, scris şi vorbit;
  c) sa aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) sa aiba capacitate deplină de exerciţiu;
  e) sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) sa îndeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice:

 • Studii medii/generale;
 • Domiciliul stabil pe raza orașului Costești;

Examenul constă în doua etape :

 • Proba practica în data de 10.08.2021, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 12.08.2021, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 30.07.2021 ,iar selectia dosarelor va fi în data de 06.08.2021.

Dosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e)  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f)  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 3. g) curriculum vitae;
 4. h) certificat căsătorie ( daca este cazul);

Actele prevăzute la lit. b)-h) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia în vederea ocupării posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I  din cadrul Serviciului întreținere domeniul Public;

 

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
  privind Codul administrativ – de la
  538 pâna la art.579;
 2. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 3. Legea 307/2006 privind aprobarea incendiilor, republicată

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, la Compartimentul Resurse umane sau la nr. de telefon 0248672320.

 

 

PRIMAR,

                                                            Ing. BAICEA ION                                                                  

                                                                         ÎNTOCMIT

                                                                           COMPARTIMENT RESURSE UMANE

                                                             Insp. Necula Gabriela