Anunț nr. 14431- privind selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificati, treapta I-a funcții contractuale de execuție din cadrul Compartimentului Salubritate;

Concurs

Nr. 14431/17.06.2021

ANUNȚ
privind selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I-a funcții contractuale de execuție din cadrul Compartimentului Salubritate;

În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea posturilor de muncitori necalificați I –functii contractuale de execuție ,comisia a constatat că s-au depus un număr de 7 dosare din care 2 dosare nu îndeplinesc condițiile specifice de participare la concurs conform art.2 si art.3 din HG 286/2011 si HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar .
Acestea sunt după cum urmează:
Nr.
crt. Numele și prenumele candidatului Funcția scoasă la concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. Călinescu Alexandra Muncitor necalificat I Respins Nu îndeplineste conditiile art.2 si art.3 lit f din HG 286/2011
2. Chiran Ioana Florica Muncitor necalificat I ADMIS –
3. Gheorghe Alexandru Dumitru Muncitor necalificat I ADMIS –
4. Ghita Georgel Muncitor necalificat I ADMIS –
5. Netcu Maria Muncitor necalificat I ADMIS
6. Tinca Irina Sabina Muncitor necalificat I ADMIS
7. Tudor Mihaela Emilia Muncitor necalificat I RESPINS Nu îndeplineste conditiile art.2 si art.3 lit f din HG 286/2011
Candidații declarați admisi va susține proba practica în data de 23.06.2021 ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Costesti.
Termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor (pana 18.06.2021, ora 16:00)

 

Secretar comisie concurs
Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 17.06.2021, ora 13:00 la avizierul si pe site-ul primăriei