UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului sere spații verzi;

Anunțuri

ANUNȚ

UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului sere spații verzi;

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiiții (generale):

a) sa aiba cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) sa cunoasca  limba română, scris şi vorbit;  
c) sa aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) sa aiba capacitate deplină de exerciţiu;  
e) sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) sa  îndeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Examenul consta în doua etape :

 • Proba practică în data de 16.12.2019, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de  18.12.2019, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 11.12.2019, iar selectia dosarelor va fi în data de 12.12.2019.

            Dosarul de inscriere la concurs, va contine in mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
  c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e)  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)  curriculum vitae;

h) certificat casatorie ( daca ste cazul).  

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografia in vederea ocuparii postului de muncitor necalificat din Compartimentului Salubritate:

 1.   Art.558- art.569 din OUG nr. 57/2019  
 2.  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, la Compartimentul Resurse umane sau la nr. de telefon 0248672320.

                                                                     PRIMAR                                                                                   

    Ing. BAICEA ION                                                                   

                                                                              ÎNTOCMIT

                                                                       COMPARTIMENT RESURSE UMANE

                                                                                Insp. Necula Gabriela