ANUNŢ privind examenul de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul UAT Orașul Costești organizat în data de 05.12.2019

Anunțuri

ANUNŢ

privind examenul de promovare în grad profesional  pentru personalul contractual din cadrul UAT Orașul Costești organizat în data de 05.12.2019;

             În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul UAT Orașul Costești.

          Datele de organizare a examenului :

– dosarele se depun pana la data de 02.12.2019

– data afisarii selectiei dosarelor de examen 03.12.2019

– proba scrisa 05.12.2019, ora 10:00, în sala de Sedinta a Primariei orasului Costesti;

– proba interviu 09.12.2019 ora 10:00;

Pentru a participa la examenul de promovare în grad imediat superior, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de doua ori în ultimii 3 ani.

– să aiba cel putin 3 ani vechime din gradul sau treapta profesionala din care promoveaza.

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior este dupa cum urmează:

 1.OUG 97/2005 privind  evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (republicata);

               2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ –art.538-art.579

               3. Legea 372/2002 privind pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

            4. HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

          Primar

      Ing. Baicea Ion

                                               Compartimentul resurse umane

                                           Insp. Necula Gabriela