Primaria Orașului Costești, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III (tractorist)

Anunțuri

ANUNŢ

         Primaria Orașului Costești, cu sediul in Orașul Costești, Strada Victoriei, nr. 49, Județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat III ( tractorist), personal contractual, pe perioadă nedeterminată , în data de 30.12.2019 , ora 10:00 proba practica si 03.01.2019 proba interviu. Dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afisarii anuntului  (19.12.2019)  la sediul Primariei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • permis de conducere categoria TR
 • nivelul studiilor : Scoală Profesională
 • vechime în muncă :minim 10 ani

Dosarul de înscriere la examen, va conține în mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)  curriculum vitae; 

Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la Compartimentul resurse umane.

Bibliografia pentru postul vacant de muncitor calificat III (tractorist) din cadrul Serviciului sere spatii verzi salubritate – întreținere străzi trotuare este dupa cum urmeaza:

 • art. 538-art.579 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
  • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  • OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Primar

      Ing. Baicea Ion

                                               Compartimentul resurse umane

                                           Insp. Necula Gabriela