Anunț nr. 13555 din 17.06.2022 – privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social

Anunțuri Concurs

Nr. 13555/17.06.2022

ANUNT,

privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social – funcție contractuala de execuție din cadrul Direcției de asistenta sociala;

În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea postului temporar vacant de asistent social , comisia a constatat că s-au depus un număr de 2 dosare care nu îndeplinesc condițiile specifice de participare la concurs conform art.2 si art.3 din HG 286/2011 si HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar .

Acestea sunt după cum urmează:

Nr.

crt.

Nr. cerere de înscriere/Functia contractuala/Structura Funcția scoasă la concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. 13108/10.06.2022 Asistent social RESPINS Nu îndeplineste conditiile art.2 si art.3 lit f din HG 286/2011
2. 13243/14.06.2022 Asistent social RESPINS Nu îndeplineste conditiile art.2 si art.3 lit f din HG 286/2011

 

Termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor (pan ape 20.06.2022).

Secretar comisie concurs

Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 17.06.2022, ora 13:00  la avizierul Primăriei și pe site-ul primăriei