Anunț 19858 – privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului vacant de inspector debutant- funcție contractuala de execuție din cadrul Biroului impozite si taxe locale

Anunțuri Concurs

Nr. 19858/09.09.2021

ANUNȚ,

privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului vacant de inspector debutant- funcție contractuala de execuție din cadrul Biroului impozite si taxe locale;

În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea postului de inspector debutant, comisia a constatat că s-au depus un număr de 3 dosare din care 1 dosar nu îndeplinește condițiile specifice de participare la concurs conform art.2 si art.3 din HG 286/2011 si HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar .

Acestea sunt după cum urmează:

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului Funcția scoasă la concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. Anca Claudia Giulia Inspector debutant ADMIS
2. Grigore Mariana Inspector debutant

 

ADMIS
3. Ivan Ramona Mihaela Inspector debutant RESPINS Nu îndeplineste conditiile art.2 si art.3 lit f din HG 286/2011

 

Candidații declarați admiși va susține proba scrisa în data de 16.09.2021ora 10.00, la sediul Primariei Orasului Costesti.

Termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor (pana 10.09.2021, ora 10:00)

 

 

Secretar comisie concurs,

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 09.09.2021, ora 10:00 la avizierul Primăriei si pe site-ul primăriei