DOCUMENTE NECESARE ACCESARE PROGRAMULUI NAȚIONAL DE INVESTIŢII “ANGHEL SALIGNY”

Anunțuri

DOCUMENTE NECESARE ACCESARE   PROGRAMULUI NAȚIONAL DE

INVESTIŢII “ANGHEL SALIGNY”

 

 

DESCRIERE

Pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.

Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care obiectivul de investiții afectează și terenuri ape sau drumuri proprietate publică a statului și/sau a județului, iar beneficiarii nu dețin dreptul de proprietate/administrare asupra lor, investiția se poate realiza cu acordul prealabil al administratorului apelor, respectiv cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv, în temeiul legii.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

  1. alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
  2. sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
  3. drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; 
  4. e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă. Finanțarea programului se asigură din:

– sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației;

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii depun cereri de finanțare, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în format electronic, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise în baza criteriilor de prioritizare și în limita creditelor de angajament, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Documentele necesare a fi transmise de beneficiari către Ministerul

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea încheierii contractelor de finanțare se stabilesc prin normele metodologice.

Se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari, pe o perioadă de maximum 5 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.

În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare poate fi prelungită cu maxim 3 ani, fără a depăși data de 31 decembrie 2028.

 

DOCUMENTE NECESARE INAINTE DE DEPUNERE

 

  1. Studii de teren-Studii topo, studii geotehnice
  2. Inventarul domeniului public-de verificat daca sunt introduse, daca nu este necesar a fi aprobate.
  3. Extrase de carte funciara la zi 4. Studii de proiectare-DALI,SF sau PT.
  4. HCL aprobare indicatori.
  5. In cazul in care sunt studii DALI sau SF este necesar emitere certificate de urbanism si obținere avize
  6. In cazul in care sunt studii PT este necesar si Autorizația de construire.

 

IMPORTANT-După decizia care investiție se depune prin acest tip de program este PRORITAR introducerea in lista de investii cu denumirea exacta .