Anunț nr. 8274 din 30.03.2023 – concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social –funcție contractuală de execuție din cadrul Direcției de asistență socială , pe perioadă determinată, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Anunțuri Concurs

Nr. 8274/30.03.2023

ANUNŢ

Primăria Orașului Costești organizează, în data de 18.04.2023, ora 1000, la sediul său din Orașul Costești, strada Victoriei nr.49, concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social –funcție contractuală de execuție din cadrul Direcției de asistență socială , pe perioadă determinată, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială;
– experiență profesională minimum 1 an ca asistent social.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primariei Orasului Costesti din str. Victoriei nr. 49, după cum urmează:
– 07.04.2023-termenul limita pentru depunere dosare
– 10.04.2023 –selectia dosarelor
– 18.04.2023, ora 1000 – proba scrisă;
– Interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va contine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i)curriculum vitae, model comun european.
Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primaria@primariacostestiag.ro la secțiunea Anunțuri .
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane – telefon 0248672320.

PRIMAR
Ing. Baicea Ion

Compartiment Resurse Umane
Insp. Necula Gabriela

Bibliografia
Fișa postului
Formular de înscriere

Print Friendly, PDF & Email