Anunț nr. 12774 din 07.06.2022 – concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacantă de asistent social  în cadrul  Direcției de asistență socială

Anunțuri Concurs Direcția de asistență socială

Nr. 12774/07.06.2022

ANUNȚ

UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacantă de asistent social  în cadrul  Direcției de asistență socială – Centru de zi pentru persoane vârstnice,, Sf. Gheorghe,, în data de 23.06.2022 proba scrisă;

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) si condiții specifice:

a)sa aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) sa cunoască  limba română, scris și vorbit;
c) sa aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) sa aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) sa  îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în specializarea asistentă socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 1 an;

Examenul consta în doua etape :

 • Proba scrisa în data de 23.06.2022, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 28.06.2022, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 14.06.2022 iar selectia dosarelor va fi în data de 17.06.2022.

Dosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e)  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 3. g) curriculum vitae;
 4. h) certificat casatorie ( daca este cazul);

Actele prevazute la lit. b)-h) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografia în vederea ocupării postului contractual vacant de asistent social din cadrul Direcției de asistență socială este după cum urmează :

 1. Legea 292/2011 asistenţei sociale;-integral
 2. Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social;- integral
 3. Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice-republicată-integral.
 4. Partea VI din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, la Compartimentul Resurse umane sau la nr. de telefon 0248672320.

PRIMAR

                                                            Ing. BAICEA ION

                                                                        ÎNTOCMIT

                                                                           COMPARTIMENT RESURSE UMANE

                                                             Insp. Necula Gabriela