Anunț nr. 18683 -concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant în cadrul  Biroului impozite si taxe locale în data de 16.09.2021  proba scrisă

Anunțuri Concurs

Nr. 18683/25.08.2021

ANUNȚ

UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant în cadrul  Biroului impozite si taxe locale în data de 16.09.2021  proba scrisă;

 

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) și condiții specifice:

a) să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) să cunoască  limba română, scris și vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) să  îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

Examenul consta în doua etape :

 • Proba scrisa în data de 16.09.2021, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 21.09.2021, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 07.09.2021 iar selecția dosarelor va fi în data de 09.09.2021.

Dosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e)  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 3. g) curriculum vitae;
 4. h) certificat casatorie ( daca este cazul);

Actele prevazute la lit. b)-h) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia si tematica în vederea ocupării postului contractual vacant de inspector debutant din cadrul Biroului impozite si taxe locale este dupa cum urmeaza ;

 1. Constituția României, republicată;
 2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare-Partea VI;
 3. Titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare;
 4. HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
 6. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;
 7. Legea 554/2004 privind contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, la Compartimentul Resurse umane sau la nr. de telefon 0248672320.

PRIMAR,
Ing. BAICEA ION

              ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Insp. Necula Gabriela