Anunț nr. 12564 din 03.06.2022 – concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat III (floricultor) si  muncitor calificat III(mecanic)

Anunțuri Concurs

Nr.12564/03.06.2022

ANUNȚ

UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat III (floricultor) si  muncitor calificat III(mecanic) în cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public în data de 28.06.2022  proba scrisă;

Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) și conditii specifice:

a) sa aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) sa cunoasca  limba română, scris şi vorbit;
c) sa aiba vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) sa aiba capacitate deplină de exerciţiu;
e) sa aiba o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) sa  îndeplineasca condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice pentru postul de muncitor calificat III (floricultor):

 • Studii generale/medii
 • Sa dețină calificare în domeniul amenajare spatii si zone verzi
 • Vechime: minim 10 ani
 • Domiciliul stabil pe raza orașului Costești;

Examenul consta în doua etape :

 • Proba scrisa în data de 28.06.2022, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 01.07.2022 ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 16.06.2022 iar selectia dosarelor va fi în data de 22.06.2022.

Conditiile specifice pentru postul de muncitor calificat III (mecanic):

 • Studii medii/generale
 • Sa detina calificare în domeniul mecanic
 • Vechime : minim 10 ani
 • Domiciliul stabil pe raza orașului Costești;

Examenul consta în doua etape :

 • Proba scrisa în data de 28.06.2022, ora 12:00;
 • Proba interviu în data de 01.07.2022 ora 14:00.

Dosarele de înscriere la concurs, se depun la Compartimentul de resurse umane, pana la data de: 16.06.2022 iar selectia dosarelor va fi în data de 22.06.2022.

Dosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d)  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e)  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 3. g) curriculum vitae;
 4. h) certificat căsătorie ( daca este cazul);

Actele prevăzute la lit. b)-h) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat III (floricultor) din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public ;

 1. Arboricultura ornamentală Lector dr. Cristina Mănescu , Ediția 2010
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
  privind Codul administrativ – de la
  art. 538 până la art.579;
 3. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 4. Legea 307/2006 privind apărarea incendiilor, republicată

Bibliografia în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat III (mecanic) din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public ;

 1. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare:

– CAPITOLUL II- art.39,Drepturi și obligații ale salariatului

TITLUL V – Sănătatea și securitatea în muncă-toate capitolele,art..175-191

TITLUL IX – CAP.II –Răspunderea disciplinară

CAP.III- Răspunderea patrimonială

CAP.IV-Răspunderea contravențională

CAP.V – Răspunderea penală

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
  privind Codul administrativ – de la
  art. 538 până la art.579;
 2. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 3. Legea 307/2006 privind apărarea incendiilor, republicată

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, la Compartimentul Resurse umane sau la nr. de telefon 0248672320.

PRIMAR
Ing. BAICEA ION

                                                                         ÎNTOCMIT

                                                                           COMPARTIMENT RESURSE UMANE

                                                             Insp. Necula Gabriela