Proiect – REGULAMENT Privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) pentru deșeurile municipale generate de persoanele fizice

Impozite și taxe locale

REGULAMENT

Privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) pentru deșeurile municipale generate de persoanele fizice

1. DISPOZITII GENERALE
Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 454 lit. g, art.484 alin(l) cu modificările și completările ulterioare :„ Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localitătii, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale„ și Legii serviciului de salubrizare al localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare pentru asigurarea finanțării serviciului, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care prestarea serviciului de salubrizare se face pe baza unui contract sau prin taxe speciale, dacă se prestează fără contract încheiat.

2. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI DE COLECTARE DIN POARTĂ ÎN POARTĂ (TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE)
2.1. Condiții generale
Art.l. Persoanele fizice, proprietari ai imobilelor de natură clădiri cu destinația de locuit,anexe gospodărești, casă de vacanță sunt obligate la plata taxei de colectare din poartă în poartă (taxă specială de salubrizare) în funcție de numărul de persoane care domiciliază sau au reședința la adresa respectivă.
Art.2. Categoriile de persoane menționate la art. 1 sunt obligate la plata taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) aferentă serviciului de colectare şi transport pentru deşeurile municipale generate pe raza oraşului Costeşti, pentru fiecare locuitor, în cuantum de 8 lei/persoană/lună, atât în mediul urban(Orașul Costești, cartierul Zorile și cartierul Telești), cât şi în mediul rural(satele Lăceni, Broșteni, Podu-Broșteni, Pârvu Roșu, Smei și Stârci), stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/21.12.2018 .
2.2. Declarații de impunere
Art.3. În vederea calculării taxei de colectare din poartă în poartă(taxei speciale de salubrizare) proprietarul locuinței are obligația depunerii declarației pentru stabilirea taxei de colectare din poartă în poartă(taxei speciale de salubrizare) conform anexei nr. 1 la Regulament. În declarație se vor menționa toate persoanele care domiciliază sau au reședința la acea adresă (membrii familiei, rude , chiriași, etc.).
(1) În cazul imobilelor/apartamentelor/garsonierelor proprietate de stat/UAT, beneficiarul serviciului este chiriașul/concesionarul/locatorul/administratorul, beneficiarul drept de folosință, etc. .
(2) Pentru imobilele/apartamentele/garsonierele proprietate de stat/UAT, locuite de persoane fizice obligația de a declara și achita taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare) revine chiriașului/concesionarului/locatorului/administratorului, beneficiarului dreptului de folosință, etc.
(3) Persoanele cu domiciliul în județ sau în afara județului care au și alte locuințe/gospodării pe raza orașului Costești, în afară de cea la care își au domiciliul, sunt obligate la plata taxei de colectare din poartă în poartă (speciale de salubrizare) în valoare de 8 lei/lună/locuință/gospodărie.
(4) În cazul nedepunerii declarației privind taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare), obligația de plată privind taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare) se va stabili din oficiu pe baza informațiilor existente (dosarul fiscal, Registrul Agricol, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor ARGEȘ, constatări în baza unor comisii de verificare,etc.).

Art.4.
a) Pe baza declarației depuse de către persoana fizică sau a înregistrărilor în condițiile prevăzute art. 3 alin. (4), se va emite decizia de impunere a taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) . La Începutul fiecărui an fiscal se vor emite decizii anuale pentru impunerea acestei /taxe de colectare (taxe speciale), pe baza informațiilor privind numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenți la adresa respectivă, aflate în evidența fiscală la finele anului anterior emiterii deciziei.
b) În cazul neprimirii deciziei de impunere a taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) până la finele primului trimestru, obligația de plată subzistă.
c) În cazul în care o persoană fizică dobândește sau construiește o clădire cu destinația locuință/gospodărie în cursul anului, va fi obligată să depună în termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirii, declarația privind stabilirea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare), conform anexei nr. 1 la REGULAMENT în care să se menționeze numărul de persoane care domiciliază sau au reședința la acea adresă, la care se atașează în copie actul de dobândire. În cazul în care la clădirea dobândită nu va locui nimeni se aplică prevederile art. 3 alin(3).
d) În cazul în care o persoană fizică înstrăinează, demolează sau distruge, după caz, o clădire (casă de locuit, anexă gospodărească, casă de vacanță) în cursul anului, va fi obligată să depună în termen de 30 de zile de la data înstrăinării, demolării sau distrugerii clădirii, declarația rectificativă privind stabilirea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare), conform anexei nr. 2 la REGULAMENT, la care se anexează în copie actul prin care se transferă dreptul de proprietate, autorizația de demolare/distrugere, procesul verbal întocmit de comisia de specialitate în cazul clădirilor demolate/distruse din cauza intemperiilor, inclusiv copie act identitate/viză de reședință care să ateste schimbarea domiciliului. În cazul în care domiciliul/reședința rămâne același/aceeași, persoana în cauză va plăti în continuare taxa de colectare din poartă în poartă(taxa specială de salubrizare) la rolul respectiv până la data schimbării domiciliului.
e) În cazurile prevăzute la alin. (c) și (d) taxa de colectare din poartă în poartă (taxă specială de salubrizare) se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care taxa se aplică acelei persoane .
f) În cazul în care numărul de persoane care domiciliază sau își au reședința se mărește sau se micșorează (prin efectul filiației, chiriași, schimbare de domiciliu, reședință, contract de muncă în care este menționată perioada deplasării în scop de serviciu) proprietarul locuinței este obligat să depună o declarație rectificativă conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament în termen de 30 de zile de la modificare.
g) Urmare a depunerii declarațiilor prevăzute la litera c), d) taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare) se va recalcula cu data de 1 a lunii următoare dobândirii actului respectiv..
În cazul în care se depășește termenul limită de depunere a declarației rectificative prevăzute la alin. f) , recalcularea se va face după cum urmează :
1) Începând cu data emiterii cărții de identitate pentru persoanele care și-au schimbat unitatea administrativ-teritorială de care aparțin, situație în care se vor aplica penalități de întârziere pentru luarea în evidență, respectiv se vor compensa/restitui sumele achitate în plus pentru scoaterea din evidență.
2) Începând cu data de 1 a lunii imediat următoare depunerii declarației rectificative, în cazul persoanelor care și-au schimbat domiciliul /reședința fără să fi schimbat și unitatea administrativ-teritorială de care aparțin.
Excepție fac cazurile în care titularul de drept al clădirii solicită scăderea persoanei în cauză de la data schimbării domiciliului cu mențiunea acestui lucru în declarația rectificativă la care atașează in copie cartea de identitate/viza de reședință sau sentința judecătoreacă în cazurile de divorț, care să ateste schimbarea de domiciliu/reședință.
h) În declarație se va menționa CNP-ul după cartea de identitate care să ateste noul domiciliu sau reședința, eliberată în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 republicată privind evidența , domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.
Domiciliul minorului, conform Legii este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește în mod statornic ori după caz la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredințat în plasament.
i) În situația în care a intervenit decesul unuia dintre locatari sau a fost declarat decesul printr-o hotărâre judecătorească definitivă, plata taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) încetează a se mai datora de la data menționată în certificatul de deces respectiv de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotârârii judecătorești.
În cazul în care persoana decedată era singura plătitoare a taxei de colectare din poartă în poartă(taxei speciale de salubrizare) atât la locul de domiciliul cât și la celelalte clădiri deținute, după caz, obligația de plată rămâne până la finalizarea succesiunii de către urmași.
j) Nu sunt obligate la plata taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) persoanele care locuiesc temporar în alte localități sau în afara teritoriului României, pe timpul șederii , pentru perioade ce depășesc 15 zile calendaristice consecutive.
În acest sens în termen de 30 de zile de la modificarea numărului de persoane, proprietarul locuinței va depune declarația rectificativă privind stabilirea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) în care să se menționeze persoanele care au rămas să locuiască la adresa respectivă, precum și persoana/persoanele solicitată/solicitate a fi scăzută/scăzute cu mențiunea perioadei pentru care se solicită scăderea la secțiunea „Observații”.
În cazul în care se depășește termenul limită recalcularea se va face tot în funcție de perioada solicitată a fi scăzută de la plata taxei pentru persoanele menționate în declarație la secțiunea „Observații” .
Declarația va fi însoțită de o copie xerox de pe actul de identitate care să ateste stabilirea reședinței în conformitate cu articolul 31 din OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.
Sunt exceptate la prezentarea dovezii de reședință următoarele categorii de contribuabili care se vor scădea în funcție de perioada menționată în actele doveditoare anexate:
– Persoanele delegate sau detașate în altă localitate, pe perioada delegării sau detașării, acestora revenindu-le obligația de a face dovada în acest sens printr-o adeverință emisă de angajator ;
– Persoanele care sunt plecate în afara teritoriului României, cu obligația de a prezenta dovezi care să ateste perioada pentru care nu se vor afla în țară (contract de muncă, viză de reședință, contract de închiriere locuință, adeverință angajator ) ;
– Persoanele aflate în regim privativ de libertate, pe perioada detenției (sentință judecătorească);
– Persoanele aflate în regim medical pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice consecutive (internat medical, carantină, azil, etc.), acestora revenindu-le obligația de a face dovada în acest sens prin biletul de externare eliberat de unitatea spitalicească ;
– Studenții și elevii care pe perioada studiilor stau în internatul unității de învățământ sau într-o altă locuință, acestora revenindu-le obligația de a face dovada în acest sens printr-o adeverință emisă de internat cu mențiunea perioadei șederii, respectiv prin contractul de închiriere al spațiului locativ ;
Nu sunt acceptate ca documente justificative facturi utilități emise pe numele persoanelor solicitate a fi scăzute de la plata taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare).
Toate documentele justificative în copii xerox vor avea mențiunea “conform cu originalul ” împreună cu semnătura declarantului.
Documentele emise într-o limba străină nu vor fi luate în considerare fără o traducere legalizată.
Art.5. Salariații Biroului I.T.L. din cadrul Primăriei Orașului Costești pot efectua verificări privind numărul de persoane care locuiesc la o adresă în baza informațiilor obținute de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date B.J.A.B.D.E.P. Argeș sau a oricăror alte informații cu privire la aceasta.
În cazul în care se constată că între numărul de persoane înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Orasului Costesti si numărul real de persoane care domiciliază sau au resedința la adresa respectivă, Biroul Impozite și Taxe Locale va recalcula din oficiu taxa de colectare din poartă în poartă(taxa specială de salubrizare) începând cu data de la care taxa a fost datorată pe baza informațiilor obținute si va emite o nouă decizie de impunere.

3. TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI DE COLECTARE DIN POARTĂ ÎN POARTĂ (TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE):
Art.6. Taxa de colectare din poartă în poartă (taxaspecială de salubrizare ) se datorează anual cu termen de plată trimestrial, până la data de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie .
Cu titlu de excepție, utilizatorii casnici care au dobândit clădiri după data depunerii Declarației – datorează taxa de colectare din poartă în poartă(taxa specială de salubrizare) începând cu data de întâi a lunii următoare lunii în care au dobândit/finalizat clădirea, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data dobândirii imobilului.
a) Taxa se calculează/datorează proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în curs.
b) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere asa cum este prevăzut conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală art. 183 alin. (2) (calcul 1% din cuantumul taxei neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data achitării sumei datorate inclusiv.)
c) Taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare) plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii formulată în acest sens.
d) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare) se aplică măsurile de urmărire și executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare.
e) Taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare) se încasează prin casieria Biroului Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriei sau direct în contul RO41TREZ05021360206XXXXX deschis la Trezoreria Costești.
Art.7. Sumele provenite din taxa de colectare din poartă în poartă (taxa specială de salubrizare) se vor utiliza exclusiv pentru plata prestării serviciului de salubrizare.

4. SANCȚIUNI
Art. 8. Declarațiile de impunere/ declarațiile rectificative depuse după expirarea termenelor stabilite, declarațiile incomplete și/sau neconforme cu datele reale se sancționează în condițiile legii.
Art. 9. Neplata taxei la termenele stabilite atrage calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare.

5. DISPOZIȚII FINALE
Art. 10. Taxa specială de salubrizare va fi actualizată ori de câte ori va fi nevoie prin Hotărâre a Consiliului Local, conform prevederilor legale.
Art. 11. Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care este aprobat de către Consiliul Local al Orașului Costești.
Art. 12. Totodată cu aprobarea prezentului Regulament, prevederile regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 34/29.11.2016 își încetează aplicabilitatea.

Avizat juridic,
Oprea Gheorghe Gabriel – consilier juridic

Avizat
Șef Serv. Buget Contabilitate,I.T.L.
Ec. Ion Andreea Mihaela

Întocmit,
Șef Birou Impozite și Taxe Locale
Ec. Atanasiu Cristina