Proiect – procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Orașului Costești

Anunțuri

Proiect – procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Orașului Costești

 

JUDEȚUL ARGEȘ Anexa 1
ORASUL COSTESTI

PROCEDURA
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Orașului Costești

Art.1 Sfera de aplicare
(1)Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi
persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte
entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități
economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități
administrativ-teritoriale ori instituții publice, care la data de 31 martie 2020
inclusiv, au obligații bugetare principale restante administrate de organul
fiscal .
(2)In sensul prezentei hotarari, prin obligații bugetare principale restante la 31
martie 2020 inclusiv se înțelege:
a. obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la
31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in
perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare si data
de 31 martie 2020 inclusiv;
b. diferențele de obligații bugetare stabilite prin decizii de impunere comunicate
până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit
termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare
principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisa si comunicata
pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a unei
inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;
c. obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie
2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul
fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil,
în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;
d. alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și
existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie
2020 inclusiv; precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe
decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie
2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1
aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
(3)Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv :
a. obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată,
potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b. obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este
suspendată în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4)Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de
plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la
alin.(3) iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie
2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz,
încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(5)Pentru obligațiile prevăzute la alin (3) lit.b), debitorii pot renunța la efectele
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea
accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la
efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie
2020 inclusiv.
Art. 2. Conditii de acordare a facilitatilor
(1)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare
principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, datorate bugetului local al Orasului Costesti, se sting prin orice
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale
şi accesorii administrate de compartimentele de specialitate ale U.A.T. Orasul
Costesti cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră
îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus
declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către
compartimentul cu atributii in administrarea obligatiilor bugetare;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod
corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de
15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
(2)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii
bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie
rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până
la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia
rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 2, alin.
(1), lit. b)-d).
(3)Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii
bugetare principale stabilite de compartimentul cu atributii in stabilirea
creantelor bugetare in baza declaratiilor prin care se rectifica baza impozabila
sau din oficiu, cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv,
datorate bugetului local al orasului Costesti, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până
la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia
rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 2, alin.
(1), lit. b)-d).
(4) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare
principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse
până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod
corespunzător condiţiile prevăzute la art. 2, alin.(1), lit. b)-d).
(5) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare
principale datorate bugetului local al orasului Costesti, cu termene de plata
pana la data de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de
impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale in derulare la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia
de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea
nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de
plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la
comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
(6) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează să înceapă
după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul
acordării anulării prevăzute la art. 2,alin. (2) si (3) organele fiscale iau în
considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art.3 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante
(1)Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare
accesorii potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare (formular tipizat)
adresată organului fiscal local, cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2020 inclusiv;
(2)După primirea notificării prevăzute la alin.(1), persoanele responsabile din
cadrul biroului Impozite si taxe locale verifică dacă debitorul și-a îndeplinit
obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile,
compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine
a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilităților fiscale
potrivit art.2.
În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative sau
erori cu privire la plati si stingerea acestora, organul fiscal local îl îndrumă potrivit art.
7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Persoanele cu atributii in stabilirea creantelor bugetare si in incasarea creantelor
bugetare, dupa verificarea documentara a contribuabilului, a platilor si stingerilor,
vizeaza notificarea , prin aplicarea rezolutiei “Verificat”, numele inspectorului care a
efectuat verificarea, data si semnatura;
(3)In termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul
fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl
comunică debitorului.
(4)Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele
neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru
acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate.
(5)Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1) se naste dreptul
de a depune cererea de anulare a accesoriilor, conform modelului de cerere, la
prezenta procedura, cel tarziu pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub
sanctiunea decaderii.
(6)Termenul de 5 zile se suspenda pe perioada care curge intre data notificarii
efectuata de organul fiscal in vederea clarificarii situatiei fiscale si data
depunerii documentelor/declaratiilor solicitate.
(7)Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art.3, alin.(1):
(a) toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea
anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a tuturor
accesoriilor;
(b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru
obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit.a),
(c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit.a) nu se sting până la data
soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie
2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a
accesoriilor.
(8)Prevederile alin. (6) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii
potrivit art.5 alin. (1).
(9)Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor își pierde valablitatea în
oricare dintre următoarele situații:
a ) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere
a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
b) la data de 15 decembrie 2020, în cazul în care debitorul nu depune cerere de
anulare a accesorilor.
Art. 4 Efecte cu privire la masurile de executare silita prin poprire instituite de
organul fiscal
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 15
decembrie 2020, inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art.3 si au
dispuse masuri de executare silita prin poprire la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari, asupra disponibilitatilor banesti, pot efectua plata sumelor inscrise in
adresele de infiintare a popriii din sumele indisponibilizate.
(2) Prevederile alin (1) sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari si data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Art. 5 Solutionarea cererilor
(1)Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2020, sub
sancțiunea decăderii, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau,
după caz, decizie de respingere a a cererii de anularea
(2)Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei hotarari,in
oricare dintre situatiile prevazute la art. (2), dacă sunt îndeplinite condițiile
pentru acordarea anulării.
Art.6 Dispozitii finale
(1)Masurile fiscale prevăzute de prezenta hotarare își mențin valabilitatea și în
următoarele cazuri:
a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a
contestației, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală, organul fiscal
constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare
fiscală.
(2)Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se poate
formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală.
(3)Compartimentele de specialitate din cadrul U.A.T. Orasul Costesti cu atributii in
administrarea creantelor bugetare verifica indeplinirea conditiilor prevazute in
prezenta procedura;
Art. 7 Obiective și scopul procedurii
Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligațiilor
fiscale, revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea
încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și de respectarea
principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a
criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor
juridice angajate sau nu în activități comerciale, cât și al persoanelor fizice și a celor
asimilate acestora.

Intocmit Sef serviciu Buget, contabilitate, I.T.L.
Ion Andreea

Formular – Notificare

Formular – Cerere de anulare a penalitatilor, majorarilor, dobanzilor, a tuturor accesoriilor
aferente obligatiilor bugetare datorate bugetului local al Orasului Costesti, cu
termene de plata pana la 31 martie 2020