𝐀𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐥𝐚 î𝐧𝐜ă𝐥𝐳𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐢𝐧ț𝐞𝐢/𝐬𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐩𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐳𝐨𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐3-𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐4

Anunțuri Direcția de asistență socială

Acte necesare pentru ajutorul de încălzire locuință

CERERE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCUINȚĂ – 2023 – Descărcare
Anexa 4 – LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – Descărcare

ANUNŢ

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu: gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a suplimentului pentru energie

SEZONUL RECE 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

UAT oraș Costești informează că începând cu data de 01.11.2023 va începe acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Persoanele interesate pot prelua cererile-tip și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024, de la sediul Direcției de Asistenţă Socială (str. Victoriei, nr.49) sau le pot descărca de pe site-ul primăriei.

Depunerea cererii însoțită de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire și a suplimentului de energie se face la sediul Direcției de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri, între orele 8.00-14.00

Familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386lei/persoană lei în cazul familiei și 2053 lei, în cazul persoanei singure.

 

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2023-MARTIE 2024

 • copii xerox acte de identitate ale tuturor membrilor familiei (BI, CI, certificat de naștere pentru toți copii sub 14 ani);
 • hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredințarea, adopția copilului, dispoziții privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecție pentru copii;
 • adeverința de rol agricol;
 • adeverință eliberată de asociația de proprietari;
 • ­ documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie: adeverință de salariu cu venitul  net eliberată de angajator, cupon de pensie, șomaj, etc.
 • ­ adeverință eliberată de ANAF Costești pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani;
 • ­ copie după factura de utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței cu gaze naturale sau energie electrică;
 • ­ copie contract apartament, contract de închiriere, comodat, concesiune, etc.
 • dosar.

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței NU SE IAU ÎN CALCUL următoarele venituri :

 1. a) alocația de stat pentru copii conform Legii nr.61/1992
 2. b) ajutorul social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 3. c) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare.
 4. d) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 5. e) bursele sociale sau de studiu;
 6. f) sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”.

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinței este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât și de deținerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 (Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.) Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa NU BENEFICIAZĂ de ajutor pentru încălzirea locuinței toată familia.

𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓!

Titular al ajutorului poate fi după caz: proprietarul locuinței, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuința, în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia, ori alt membru de familie  major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire și numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligați sa comunice orice modificare intervenită in componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor privind componența familiei și a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declarații pe propria raspundere.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi și /sau petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, de la casieria instituției.

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar contravaloarea ajutorului pentru încălzire se evidențiază în facturile emise de furnizori.

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Conform actului normativ, în plus față de ajutorul de încălzire, persoanele vulnerabile vor primi și un ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei/persoană în cadrul familiilor și de până la 2053 lei, în cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

30 lei/lună pentru consumul de energie electrică

10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale

20 lei/lună pentru consumul de lemne

Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului.

Suplimentul pentru energie va putea fi solicitat fie împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței, fie separat, doar dacă sunt îndeplinite condițiile privind veniturile lunare.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure vor trebui să depună aceleași acte ca cele pentru solicitarea ajutorului de încălzire, adică o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. În cazul în care se va solicita și ajutorul pentru încălzire, se va depune un singur set de documente.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Suplimentul pentru energie se va plăti direct titularului doar pentru consumul de combustibili solizi și/ sau petrolieri, în timp ce, în toate celelalte cazuri, banii se vor plăti direct furnizorului.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei precum si suplimentului pentru energie sunt obligaţi să comunice Directiei de Asistenta Sociala Costești, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

La începutul sezonului rece noiembrie 2023 — martie 2024, termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este până la 20.11.2023.

După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:

 1. a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;
 2. b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective;
Print Friendly, PDF & Email