Lista cuprinzând documentele de interes public

 • Hotărârile Consiliului Local;
 • Proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, referatele de aprobare;
 • Informări și rapoarte prezentate în ședințele Consiliului Local;
 • Procesele verbale privind ședințele Consiliului Local;
 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;
 • Anunțuri referitoare la elaborarea unui act normativ;
 • Programul de funcționare și programul audiențelor;
 • Raportul anual de activitate al Primarului;
 • Raportul anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Raportul de activitate cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Buletinul informativ privind informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001;
 • Raportul privind implementarea Legii nr. 52/2003;
 • Rapoartele de activitate ale consilierilor locali;
 • Raportul privind starea economică, socială și de mediu a orașului Costești;
 • Componența Consiliului Local ;
 • Declarațiile de avere și interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici;
 • Organigrama aparatului propriu;
 • Codul de etică al angajaților instituției;
 • Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local;
 • Bugetul local, bilanțul contabil;
 • Anunțuri – Invitații de participare în conformitate cu ”Norma Internă privind procedura simplificată proprie”, pentru organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, Anunțurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • Lista de investiții, contractele de finanțări nerambursabile acordate de instituție;
 • Informațiile privind organizarea licitațiilor conform legislației în vigoare;
 • Programul și strategia de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2014-2020;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Anunțuri privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice vacante;
 • Comunicate de presă, buletine informative, materiale de presă;
 • Datele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet);
 • Datele de contact ale instituțiilor/serviciilor aflate în subordinea Primăriei;
 • Alte documente și informații, care nu se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 5644/2001.

Lista documentelor de interes public gestionate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Primăriei

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;
 • Coordonatele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet);
 • Hotărârile Consiliului Local;
 • Procesele verbale ale ședințelor de Consiliu Local
 • Proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate, referatele de aprobare;
 • Dispozițiile Primarului care nu au caracter individual;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local;
 • Declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici;
 • Raportul anual de activitate al Primarului;
 • Raportul privind starea economică, socială și de mediu a Orașului Costești;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Studiile de mediu;
 • Strategia de dezvoltare economico-socială pentru perioada 2014-2020;
 • Bugetul local, bilanțul contabil;
 • Lista de investiții;
 • Contractele de achiziții publice;
 • Contractele de finanțări nerambursabile acordate de instituție;
 • Inventarul bunurilor din domeniul public al Orașului Costești;
 • Documentele referitoare la organizarea și desfășurarea licitațiilor;
 • Contracte, parteneriate, convenții;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al instituției;
 • Codul etic al angajaților instituției;
 • Organigrama aparatului propriu;
 • Anunțurile privind organizarea concursurilor de recrutare/promovare a funcțiilor publice;
 • Comunicate de presă, buletine informative, materiale de presă;
 • Raportul anual cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Raportul de activitate cu privire la implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Buletinul informativ privind informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001;
 • Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind informațiile de interes public;
 • Registrul pentru înregistrarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;
 • Registrul autorizațiilor de construire;
 • Registrul certificatelor de urbanism;
 • Acordurile și protocoalele de cooperare și asociere ale Primăriei cu autoritățile administrației publice din țară și din străinătate;
 • Raportul anual cu privire la implementarea Legii nr. 52/2003;
 • Anunțuri referitoare la elaborarea unui act normativ;
 • Certificate de urbanism;
 • Autorizații de construire/demolare sau intrare în legalitate;
 • Planul de analiză și acoperire a riscurilor;
 • Planul de evacuare în situații de urgență;
 • Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
 • Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale;
 • Reguli și moduri de comportare în situații de urgență;
 • Lista autorizațiilor taxi;
 • Lista stațiilor taxi;
 • Lista publică cu administratorii de imobile atestați de Orașului Costești;
 • Lista cu asociațiile de proprietari din municipiu;
 • Alte documente și informații, care nu se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.
Print Friendly, PDF & Email