Atribuții

Atribuțiile principale ale Consiliului Local:

 • alege din rândul consilierilor viceprimarul;
 • stabilește, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu al primăriei;
 • aprobă statutul orașului, regulamentul de organizare și funcționare a consiliului;
 • avizează sau aprobă studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism;
 • aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite; stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii;
 • aprobă, la propunerea primarului, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate, ale instituțiilor și serviciilor publicel;
 • administrează domeniul public și privat al orașului;
 • hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică, precum și a serviciilor publice de interes local;
 • hotăraște vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata, in conditiile legii;
 • hotărăște asupra înfiintării și reorganizării regiilor autonome de interes local;
 • exercită toate drepturile acționarului la societățile comerciale pe care le-a inființat;
 • analizează și aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localității, aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acțiuni de apărare împotriva inundațiilor, incendiilor, dezastrelor și fenomenelor meteorologice periculoase;
 • stabilește măsurile necesare pentru construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparținând căilor de comunicații de interes local;
 • asigură condițiile materiale, financiare necesare pentru buna funcționare a instituțiilor și serviciilor publice de educație, sănătate, tineret, cultură și sport, apărarea ordinii publice, apărare civilă;
 • contribuie la organizarea de activități științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement
 • contribuie la realizarea măsurilor de protecție si asistența socială;
 • înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze sportive și asigură buna funcționare a acestora;
 • atribuie sau schimbă denumiri de strazi, de piețe și de obiective de interes public local;
 • sprijină activitatea cultelor religioase, în condițiile legii;
 • asigură libertatea comerțului și încurajează libera initiațivă.
Print Friendly, PDF & Email