Anunț nr. 21668 din 12.09.2023 – examen de promovare într-o functie de conducere

Anunțuri Concurs

Nr. 21668/12.09.2023

ANUNŢ CONCURS

Primăria Orașului Costești cu sediul în orașul Costești, Str.Victoriei, nr.49, jud. Argeș, organizează examen de promovare într-o functie de conducere conform prevederilor art.73-74 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unei funcții contractuale vacante de conducere de sef serviciu, grad II –Serviciul Întreținere Domeniul Public.
Condiții de participare la concurs/examenul de promovare:
În vederea participării la concursul/examen de promovare într-o funcţie de conducere, candidaţii vor depune la dosarul de concurs următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi/sau perfecţionări necesare ocupării postului, după caz;
c) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în specialitatea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul/examenul de promovare într-o funcție de conducere sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic sau management;
– studii universitare de master în domeniul economic/management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.57 alin.2 din Legea 199/2023;
– vechime  în specialitate: min 10 ani;
– Să nu aibă o sancțiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată;
Concursul se va desfășura la sediul unității, în Sala de Ședinte și constă în trei etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu.
Calendarul organizării examenului de promovare:
-12.09.2023- Publicarea anunțului
-12.09.2023-21.09.2023,ora 16:00- Depunere dosare
-22.09.2023- Selecția dosarelor de concurs si afișarea rezultatelor
-25.09.2023- Depunere contestații selecție dosare concurs
-26.09.2023- Soluționare contestații selecție dosare de concurs și afișare rezultate
-27.09.2023, ora 10:00- Proba Scrisă,
-28.09.2023- Afișare rezultate proba scrisă
-29.09.2023- Depunere contestații proba scrisă,
-02.10.2023- Soluționare contestații și afișare rezultate
-04.10.2023, ora 10:00 – Susținerea probei interviu
-05.10.2023- Afișare rezultate probă interviu
-06.10.2023- Depunere contestații probă interviu
-09.10.2023-Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate
-10.10.2023-Afișare rezultate finale.
Dosarele de înscriere se depun în perioada 12.09.2023-21.09.2023, la sediul Primăriei Orașului Costești, Compartiment resurse umane de luni pana joi în intervalul orar 08:00-16:00 și vineri în intervalul 8:00-14:00.
Bibliografia, tematica și fișa postului sunt anexă la prezentul anunț.
Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul resurse umane, tel 0248672320 si fax 0248672717.

Primar
Ing. BAICEA ION

Compartiment resurse umane
Insp. Necula Gabriela

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Print Friendly, PDF & Email